کارکنان

   کارکنان دانشکده پزشکی

نام و نام خانوادگی
نوع استخدام
واحد
شماره تماس داخلی
شرح وظایف
زهرا سادات باقی
رسمی
آموزش
3101

فریبا درخشان
رسمی
EDO
3110
نادر دیوان خسرو شاهی
رسمی
آزمایشگاه علوم تحقیقات
3146
سید اولیا رحمانی
رسمی
اموال
3123
رضا شفیع خانی
رسمی
دفتر نهاد رهبری
2300
محبوبه صادقی
رسمی
آزمایشگاه انگل شناسی
3142
فاطمه صفدری
رسمی
EDO
3110
اسماعیل  عباسی
رسمی
آزمایشگاه فیزیک پزشکی
3163
اکرم  عظیمی
رسمی
آزمایشگاه میکروب شناسی
3167
زهره  قربانی
رسمی
کتابخانه
3127
زهرا کاکاوند
رسمی
آموزش-امور هیات علمی
2332
رویا  مافی
رسمی
معاونت فرهنگی
3102
فاطمه مسلمی
رسمی
آزمایشگاه فیزیولوژِی
3153
پروین یخچالیها
رسمی
پژوهش
3105
امیر شادروح
رسمی
سمعی بصری
3125
زهرا شامخی
رسمی
پژوهش
3104
ربابه جزء قنبری
رسمی
حسابداری
3120
فروغ اعظم طاهرخانی
رسمی
آزمایشگاه میکروب شناسی
3167
عطیه حق شناس
رسمی
آموزش
3112
وحدت خمسه
رسمی
آموزش
3112
هاجر     صادقی
رسمی
آزمایشگاه علوم تشریح
3138
شبنم خورانی
طرحی
تحصیلات تکمیلی
3107
معصومه جلیلوند
پیمانی
آموزش
3109
فاطمه عطاران رضایی
پیمانی
آزمایشگاه میکروب شناسی
3167
عذرا  نیارند
پیمانی
کتابخانه
3126
مریم کریمی
پیمانی
کتابخانه
3126
مریم رحمانی قراردادی کارگزینی 3122
فهیمه حاجی آقایی
قراردادی
آزمایشگاه بافت شناسی
3136
فاطمه جباری
قراردادی
دفتر ریاست
3100
بیتا بقایی
قراردادی
سایت
3116
زهرا دولتی
قراردادی
بایگانی
3119
ناهید ذوالقدر
قراردادی
تحصیلات تکمیلی
3108
نرگس پور زرشکی
قراردادی
تحصیلات تکمیلی
3106
محمدرضا پور
قراردادی
کارپردازی
3123
ابوالفضل فرهمند مهر
قراردادی
پزشکی اجتماعی سمعی بصری
3149
افضل کرباسی
قراردادی
اساتید مشاور
3155
سمانه کشاورز هدایتی
قراردادی
آزمایشگاه فارماکولوژی
3156
حمیده محمدی
قراردادی
حسابداری
3121
مهری حاجی آقایی طرحی آزمایشگاه ایمونولوژی
الهام بهرامی طرحی آزمایشگاه پاتولوژی
الهام فطری طرحی آموزش
نرگس ضیائی پور طرحی آموزش
نرگس دهقان نژاد طرحی آزمایشگاه بیوشیمی
متین دوبری طرحی کتابخانه
زکیه امینی طرحی آزمایشگاه میکروبیولوژی
اکبر طباخ قزوینی قراردادی خدمات - آبدارخانه
محمد ابراهیم آقاجانی
قراردادی
خدمات - پزشکی اجتماعی
2328
غلامحسن احمدی
قراردادی
دبیرخانه
3118
سید ابوتراب قوامی
قراردادی
خدمات -کتابخانه سایت
3130
مرتضی نعمتی
قراردادی
خدمات-آزمایشگاه بیوشیمی
3131
عباسعلی توسلی
قراردادی
خدمات - آزمایشگاه علوم تشریح
3138
حمدالله باقری
قراردادی
خدمات - آزمایشگاه انگل شناسی
3142
محسن یولچیخانی
قراردادی
خدمات آزمایشگاه میکروب شناسی 
3166
قربان دهقان پور
قراردادی
خدمات - آزمایشگاه فارماکولوژی
3156
عارف غیبی پور
قراردادی
خدمات -آزمایشگاه پاتولوژی
3164
حسن اصلی بیگی
قراردادی
خدمات دانشکده پزشکی
3128
سلیمان طارمیها قراردادی خدمات دانشکده پزشکی 3153