اسامی کارکنان دانشکده پزشکی

 
ردیف
نام و نام خانوادگی
نوع استخدام
واحد
شماره تماس داخلی
پست الکترونیک
1
محترم آدینه
رسمی
آزمایشگاه انگل شناسی
3142
2
زهرا سادات باقی
رسمی
آموزش
3101
3
مرضیه جهانشاهی
رسمی
کتابخانه
3127
4
فریبا درخشان
رسمی
EDO
3110
5
نادر دیوان خسرو شاهی
رسمی
آزمایشگاه علوم تحقیقات
3146
6
سید اولیا رحمانی
رسمی
اموال
3123
7
رضا     شفیع خانی
رسمی
دفتر نهاد رهبری
2300
8
محبوبه صادقی
رسمی
آزمایشگاه انگل شناسی
3142
9
فاطمه   صفدری
رسمی
EDO
3110
10
اسماعیل    عباسی
رسمی
آزمایشگاه فیزیک پزشکی
3163
11
اکرم      عظیمی
رسمی
آزمایشگاه میکروب شناسی
3167
12
زهره      قربانی
رسمی
کتابخانه
3127
13
زهرا     کاکاوند
رسمی
آموزش-امور هیات علمی
2332
-----------------------
14
رویا      مافی
رسمی
معاونت فرهنگی
3102
15
فاطمه   مسلمی
رسمی
آزمایشگاه فیزیولوژِی
3153
16
پروین   یخچالیها
رسمی
پژوهش
3105
17
امیر      شادروح
رسمی
سمعی بصری
3125
18
زهرا    شامخی
رسمی
پژوهش
3104
19
ربابه جزء قنبری
رسمی
حسابداری
3120
      
20
فروغ اعظم   طاهرخانی
رسمی
آزمایشگاه میکروب شناسی
3167
21
عطیه حق شناس
رسمی
آموزش
3112
22
وحدت خمسه
رسمی
آموزش
3112
23
هاجر     صادقی
رسمی
آزمایشگاه علوم تشریح
3138
24
نیره هدایتی
آزمایشی
کتابخانه
3127
25
شبنم خورانی
طرحی
تحصیلات تکمیلی
3107
26
معصومه جلیلوند
پیمانی
آموزش
3109
27
فاطمه عطاران رضایی
پیمانی
آزمایشگاه میکروب شناسی
3167
28
سلیمان منصور قناعی
پیمانی
آزمایشگاه میکروب شناسی
3167
29
عذرا     نیارند
پیمانی
کتابخانه
3126
30
مریم کریمی
پیمانی
کتابخانه
3126
31 مریم رحمانی قراردادی کارگزینی 3122
32
فهیمه حاجی آقایی
قراردادی
آزمایشگاه بافت شناسی
3136
33
فاطمه جباری
قراردادی
دفتر ریاست
3100
34
بیتا بقایی
قراردادی
سایت
3116
35
زهرا دولتی
قراردادی
بایگانی
3119
36
ناهید ذوالقدر
قراردادی
آموزش
3108
37
نرگس پور زرشکی
قراردادی
تحصیلات تکمیلی
3106
38
محمدرضا پور
قراردادی
کارپردازی
3123
 
39
ابوالفضل فرهمند مهر
قراردادی
پزشکی اجتماعی سمعی بصری
3149
40
افضل کرباسی
قراردادی
اساتید مشاور
3155
41
سمانه کشاورز هدایتی
قراردادی
آزمایشگاه فارماکولوژی
3156
42
حمیده محمدی
قراردادی
حسابداری
3121
43 ملینا قاسمیان طرحی آزمایشگاه بیوشیمی
44 مهری حاجی آقایی طرحی آزمایشگاه ایمونولوژی
45 سپیده نعمتی طرحی آزمایشگاه پاتولوژی
46 الهام بهرامی طرحی تحصیلات تکمیلی
47 الهام فطری طرحی آموزش
48 فاطمه بابایی طرحی آزمایشگاه بیوشیمی
49 اکبر طباخ قزوینی قراردادی خدمات - آبدارخانه
50
محمد ابراهیم آقاجانی
قراردادی
خدمات - پزشکی اجتماعی
2328
51
غلامحسن احمدی
قراردادی
دبیرخانه
3118
52
سید ابوتراب قوامی
قراردادی
خدمات -کتابخانه سایت
3130
53
مرتضی نعمتی
قراردادی
خدمات-آزمایشگاه بیوشیمی
3131
54
عباسعلی توسلی
قراردادی
خدمات - آزمایشگاه علوم تشریح
3138
55
حمدالله باقری
قراردادی
خدمات - آزمایشگاه انگل شناسی
3142
56
محسن یولچیخانی
قراردادی
خدمات آزمایشگاه میکروب شناسی 
3166
57
قربان دهقان پور
قراردادی
خدمات - آزمایشگاه فارماکولوژی
3156
58
عارف غیبی پور
قراردادی
خدمات -آزمایشگاه پاتولوژی
3164
59
حسن اصلی بیگی
قراردادی
خدمات دانشکده پزشکی
3128
60 منیر السادات میرزاده طرحی دکترای پزشکی اجتماعی 3149
 

 

http://www.qums.ac.ir/Portal/Home

   http://sm.qums.ac.ir/Portal/Home