بخش پوست
ردیف
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
عنوان مدرک
رشته تحصیلی
محل اخذ مدرک
وضعیت استخدام
پست الکترونیک
1
اکرم بهشتی
دانشیار
متخصص
پوست
ایران
رسمی
abeheshti@qums.ac.ir