انگل شناسی و قارچ شناسی

 

بخش انگل شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 1363 راه اندازی شد. در هر نیمسال حدود 200 تا 260 نفر دانشجو در دوره های پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری، مامائی، علوم آزمایشگاهی، بهداشت محیط، بهداشت عمومی، اتاق عمل و فوریتهای پزشکی در این بخش آموزش می بینند.
در ضمن ازسال 1390 رشته کارشناسی ارشدانگل شناسی دراین دانشگاه وبخش راه اندازی شده است.