علوم تشریح


گروه علوم تشریح از سال 1373 رسما به عنوان گروه آموزشی مستقل فعالیتش را آغاز کرد و تا کنون ادامه دارد. تا پیش از آن به عنوان دو بخش جداگانه آناتومی و بافت شناسی بود. مدیران گروه علوم تشریح از ابتدا به ترتیب آقای دکتر غلامرضا حسن زاده، آقای دکتر محمد جاودان، آقای دکتر محمود خرمشاهی و آقای دکتر فرزاد رجائی ،آقای دکتر شمس، آقای دکتر محمودی بودند و در حال حاضر مدیریت گروه علوم تشریح ر ا آقای دکتر فرزاد رجائی به عهده دارند.