پایان نامه ها

بخش پایان نامه ها:

شامل پایان نامه های مقاطع مختلف دکترای تخصصی پزشکی، Ph.D ، دکترای عمومی پزشکی و کارشناسی ارشد علوم پایه  دانشکده پزشکی می باشد که در محل کتابخانه قابل استفاده می باشند و قابل امانت و زیراکس نیستند. تعداد پایان نامه های این بخش 2071 عنوان می باشد.