تازه های کتابخانه

ع‍ن‍وان‌

آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍ای‍ه‌ راب‍ی‍ن‍ز (اخ‍ت‍ص‍اص‍ی‌)2018

م‍ی‍ک‍روب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍اوت‍ز2016

دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ م‍ع‍ای‍ن‍ات‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ و روش‌ ه‍ای‌ گ‍رف‍ت‍ن‌ ش‍رح‌ ح‍ال‌ ب‍ارب‍اراب‍ی‍ت‍ز

آن‍ات‍وم‍ی‌، ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ج‍ن‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ (ب‍ا روی‍ک‍رد آم‍وزش‌ ن‍وی‍ن‌ پ‍زش‍ک‍ی‌)

ان‍دوک‍ری‍ن‍ول‍وژی‌ و ژن‍ت‍ی‍ک‌ ب‍اف‍ت‌ چ‍رب‍ی‌

ج‍ن‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ لان‍گ‍م‍ن‌2019

ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ اف‍ت‍راق‍ی‌ چ‍رچ‍ی‍ل‌۲۰۱۴

درس‍ن‍ام‍ه‌ ج‍ام‍ع‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌ پ‍زش‍ک‍ی‌

ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ی‌ (ک‍ت‍اب‌ ک‍ار)

ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌

م‍ی‍ک‍روب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ م‍ورای‌ (ب‍اک‍ت‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌- اخ‍ت‍ص‍اص‍ی‌)۲۰۱۶

ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، رش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و ب‍ی‍ول‍وژی‌ ان‍س‍ان‍ی‌

روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌

گ‍زارش‌ ک‍ش‍وری‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ث‍ب‍ت‌ س‍رطان‌ - س‍ال‌ ۱۳۹۳ [و۱۳۹۴ ]

اص‍ول‌ طب‌ داخ‍ل‍ی‌ ه‍اری‍س‍ون‌۲۰۱۸

اص‍ول‌ طب‌ داخ‍ل‍ی‌ ه‍اری‍س‍ون‌۲۰۱۸

اص‍ول‌ طب‌ داخ‍ل‍ی‌ ه‍اری‍س‍ون‌۲۰۱۸

اص‍ول‌ طب‌ داخ‍ل‍ی‌ ه‍اری‍س‍ون‌۲۰۱۸

اص‍ول‌ طب‌ داخ‍ل‍ی‌ ه‍اری‍س‍ون‌۲۰۱۸

م‍ب‍ان‍ی‌ ب‍ی‍ه‍وش‍ی‌ م‍ی‍ل‍ر۲۰۱۸

خ‍لاص‍ه‌ وآزم‍ون‌ ه‍ای‌ ف‍ارم‍اک‍ول‍وژی‌۲۰۱۹

اص‍ول‌ طب‌ داخ‍ل‍ی‌ ه‍اری‍س‍ون‌۲۰۱۸

اص‍ول‌ طب‌ داخ‍ل‍ی‌ ه‍اری‍س‍ون‌۲۰۱۸

ت‍ن‍ه‍ا ک‍ت‍اب‌ EKG ک‍ه‌ ه‍م‍ی‍ش‍ه‌ ب‍ه‌ آن‌ ن‍ی‍از داری‍د

غ‍رب‍ال‍گ‍ری‌ و پ‍ی‍گ‍ی‍ری‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍رطان‌ پ‍س‍ت‍ان‌

ت‍ن‍ه‍ا ک‍ت‍اب‌ ف‍ارم‍اک‍ول‍وژی‌ ک‍ه‌ ن‍ی‍از داری‍د

چ‍ال‍ش‌ ه‍ای‌ اخ‍لاق‍ی‌ طب‌ ک‍ودک‍ان‌

 

Junqueira's Basic histology text & atlas

2013,2018

Schwartz's principles of surgery

2015-2019

Braunwald's heart disease

2015-2019

Nelson textbook of pediatrics

2016 - 2020

آن‍ات‍وم‍ی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ اس‍ک‍ل‍ت‍ی‌- ع‍ض‍لان‍ی‌ م‍ح‍وری‌ (س‍ر و گ‍ردن‌)

رس‍ول‍ی‌، ه‍م‍ا

۱۳۹۴

آن‍ات‍وم‍ی‌ گ‍ری‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌

دراک‌، ری‍چ‍ارد ال‌.

۱۳۹۳-۹۶

درس‍ن‍ام‍ه‌ ج‍ام‍ع‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و دن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ م‍ی‍ر

۱۳۹۴-۹۵-۹۶

آن‍ات‍وم‍ی‌ گ‍ری‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌

دراک‌، ری‍چ‍ارد ال‌.

۱۳۹۳

Langman's medical embryology

2015,2019

م‍ی‍ک‍روب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍اوت‍ز۲۰۱۶

۱۳۹۵

Medical terminology

2017-2018

م‍ی‍ک‍روب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ م‍ورای‌ (وی‍روس‌ ش‍ن‍اس‍ی‌)۲۰۱۶

م‍وری‌، ب‍ات‍ری‍ک‌ آر

۱۳۹۵-۹۸

م‍ی‍ک‍روب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ م‍ورای‌ (ق‍ارچ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ان‍گ‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌۲۰۱۶ )

م‍وری‌، ب‍ات‍ری‍ک‌ آر

۱۳۹۶-۹۸

م‍ی‍ک‍روب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ م‍ورای‌ (ب‍اک‍ت‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌- اخ‍ت‍ص‍اص‍ی‌)۲۰۱۶

م‍وری‌، ب‍ات‍ری‍ک‌ آر

۱۳۹۵-۹۷-۹۸

دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ م‍ع‍ای‍ن‍ات‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ و روش‌ ه‍ای‌ گ‍رف‍ت‍ن‌ ش‍رح‌ ح‍ال‌ ب‍ارب‍اراب‍ی‍ت‍ز۲۰۱۷

ب‍ی‍ک‍ل‍ی‌، ل‍ی‍ن‌ اس‌.

۱۳۹۶-۹۸

ج‍ن‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌

رم‍زی‌، داوود

۱۳۹۶

م‍ی‍ک‍روب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ م‍ورای‌ (وی‍روس‌ ش‍ن‍اس‍ی‌- ان‍گ‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - ق‍ارچ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌۲۰۱۶ )

م‍وری‌، ب‍ات‍ری‍ک‌ آر

۱۳۹۶

روی‍ان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ لان‍گ‍م‍ن‌۲۰۱۹

س‍ادل‍ر، ت‍ام‍س‌ دب‍ل‍ی‍و

۱۳۹۷

Harrison's principles of internal medicine

2018

دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ طب‌ داخ‍ل‍ی‌ م‍اس‍اچ‍وس‍ت‌

س‍اب‍ات‍ی‍ن‌، م‍ارک‌ اس‌.

۱۳۹۷

خ‍لاص‍ه‌ ب‍اک‍ت‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و وی‍روس‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ج‍اوت‍ز۲۰۱۶

۱۳۹۵

م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ داروه‍ای‌ ژن‍ری‍ک‌ ای‍ران‌ ب‍ا اق‍دام‍ات‌ پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ی‍زی‍ور، راب‍رت‌ ج‌.

۱۳۹۸

ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‌ م‍ص‍ور ه‍ارپ‍ر ۲۰۱۸(ت‍رج‍م‍ه‌ ک‍ام‍ل‌)

۱۳۹۷

خ‍لاص‍ه‌ روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ رف‍ت‍اری‌ / روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌

س‍ادوک‌، ب‍ن‍ج‍ام‍ی‍ن‌ ج‍ی‍م‍ز

۱۳۹۸

اطل‍س‌ آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ی‌ (ع‍م‍وم‍ی‌ - اخ‍ت‍ص‍اص‍ی‌)

۱۳۹۶

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ض‍روری‍ات‌ ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‌

م‍ح‍م‍دی‌، رض‍ا

۱۳۹۷

ن‍وروآن‍ات‍وم‍ی‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ن‍ک‍ات‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌

۱۳۹۸

ف‍ارم‍اک‍ول‍وژی‌ پ‍ای‍ه‌ وب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ک‍ات‍زون‍گ‌۲۰۱۸

ک‍ات‍زون‍گ‌، ب‍رت‍رام‌ ج‍ی‌.

۱۳۹۸

ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍ای‍ه‌ ج‍ان‌ ک‍وئ‍ی‍را۲۰۱۸

م‍ش‍ر، آن‍ت‍ون‍ی‌ ال‌.

۱۳۹۷

خ‍لاص‍ه‌ آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍ای‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ راب‍ی‍ن‍ز۲۰۱۸

ک‍وم‍ار، وی‍ن‍ی‌

۱۳۹۷

م‍رور وآزم‍ون‌ ه‍ای‌ ف‍ارم‍اک‍ول‍وژی‌۲۰۱۹

ت‍رور، آن‍ت‍ون‍ی‌ ج‍ی‌ .

۱۳۹۸

Berek & Novak's gynecology

2020

Gray's anatomy for students

2020

Gordis Epidemiology

2019

Histology : a text and atlas

2020

جهت دریافت اسامی کتب 98 اینجا کلیک نمایید.


عناوین کتابهای الکترونیکی
 

 امکان دسترسی آزمایشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به مجلات پزشکی Thieme فراهم شده‌است
 به اطلاع می‌رساند‌ پیرو مذاکرات صورت‌گرفته مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی با ناشر Thieme،دسترسی آزمایشی (Trial) دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به مجموعه مجلات ناشر مذکور به آدرسhttps://www.thieme-connect.com/products/all/home.html  تا پایان سپتامبر سال جاری 2017 فراهم شده‌است.ناشر Thieme بیش از 40 عنوان مجله در موضوعات پزشکی بالینی منتشر می‌کند.