ساعات ملاقات با مدیران

برنامه ملاقات عمومی مسئولین دانشکده پزشکی

رییس دانشکده

جناب آقای دکتر فرزام

دانشجویان

اعضای محترم هیات علمی و کارکنان

سه شنبه  ها

سه شنبه  ها

10-12

12-14

ساختمان دانشکده پزشکی طبقه اول

معاون آموزشی

جناب آقای دکتر یعقوبی

دانشجویان

اعضای محترم هیات علمی

یکشنبه سه شنبه

11-12

ساختمان دانشکده پزشکی طبقه اول

معاونت اداری ومالی

جناب آقای محمد هاشم کیایی

دانشجویان

اعضای محترم هیات علمی و کارکنان

سه شنبه  ها

سه شنبه  ها

10-12

12-14

ساختمان دانشکده پزشکی طبقه اول

معاون پژوهشی

سرکار خانم دکتر عباسی

دانشجویان

اعضای محترم هیات علمی

شنبه ها

12-14

ساختمان دانشکده پزشکی طبقه اول

معاون فرهنگی

سرکار خانم دکتر خضری

دانشجویان

اعضای محترم هیات علمی

شنبه چهارشنبه

13-14

ساختمان دانشکده پزشکی طبقه همکف

ساعات کار کلیه کارکنان :

روزهای شنبه تا چهارشنبه :

14:15         -        7:30 

روزهای پنجشنبه :

13:15        -        7:30