کارشناس معاونت فرهنگی

* نام و نام خانوادگی سمت رشته و مدرک تحصیلی شماره داخلی پست الکترونیک شرح وظایف

خانم رویا مافی

کارشناس فرهنگی

کارشناسی ارشد

3102

medicine@qums.ac.ir

خانم ناهید ذوالقدر

کارشناس فرهنگی دیپلم 3102 medicine@qums.ac.ir