مسئول آموزش
  نام و نام خانوادگی : خانم زهرا سادات باقی 
 محل تحصیل   دانشگاه شهید بهشتی : 
   
  رشته تحصیلی: زیست شناسی
پست الکترونیک : Qmse@qums.ac.ir   
 
  شماره تماس
33336001-3114   :
شرح وظایف