کارشناسان برنامه ریزی
نام و نام خانوادگی
سمت   
رشته و مدرک تحصیلی
 
 
شماره داخلی
 
  
پست الکترونیک
 
  
شرح وظایف
 
                       خانم معصومه جلیلوند
کارشناس برنامه ربزی
علوم آزمایشگاهی-لیسانس  3109 qmse@qums.ac.ir