کارشناسان دایره امتحانات
 
*
 
 
نام و نام
خانوادگی
سمت
 
  
رشته و مدرک تحصیلی
 
 
شماره داخلی
 
  
پست الکترونیک
 
  
شرح وظایف
 
خانم عطیه حق شناس
کارشناس  دایره امتحانات و آزمون های جامع
هوشبری - لیسانس
 3108