اعضای شورای تحصیلات تکمیلی

رئیس دبیر اعضاء زمان تصمیمات

دکتر سید امیر فرزام

    دکتر نجاری  

دکتر سیامک یعقوبی

دکتر محمد علی زحل

دکتر جوادی

دکتر حمید رضا جوادی

دکتر حسین پارسا

دکتر رضا قاسمی برقی

دکتر مهدی ابتهاج

دکتر سید علیرضا حاج سید جوادی

دکتر منوچهر مهرام

دکتر طلعت دباغی