هدف عمده مراكز آموزش مهارت هاي باليني، شبيه سازي يك محيط باليني است بطوري كه بتوان آموزش مهارت هاي باليني را كنترل و تمرين كرد، دانشجويان بوسيله وسايل سمعي ـ بصري و رايانه اي، مستندات موجود، مدل هاي شبيه سازي شده و سناريو هاي باليني موجود در مركز مهارت ها به پرورش مهارت هاي باليني خود، مي پردازند. اين وسايل و محتواي آموزشي محيطي فراهم مي آورند تا دانشجو براي انجام وظايف آتي خود در محيط هاي واقعي، پيچيده و پر از اضطراب آماده شود.  مركز مهارت هاي باليني امكان يادگيري پروسيجرهاي باليني را در محيطي آرام، بدون اضطراب و با برنامه ريزي دقيق فراهم مي سازد. به اهتمام مسئولين محترم دانشكده پزشكي شهيد بابايي و با بهره گيري از تجربيات ساير دانشگاه هاي كشور،  اولين گام براي احداث مركز مهارت هاي باليني دانشگاه علوم پزشكي قزوين با تشكيل كميته راه اندازي برداشته شد. عمليات طراحي و تامين فضاي فيزيكي مركز از اواخر سال 82 آغاز گرديد و در تيرماه 84 با حضور هيات رئيسه دانشگاه افتتاح و بهره برداري آموزشي شد. اين مركز داراي 5 ايستگاه: جراحي، داخلي، زنان و زايمان،بهداشت، فارماكولوژي و نيز انبار وسايل و تجهيزات، رختكن دانشجويان و اتاق رئيس و كارشناسان در فضايي به مساحت 300 مترمربع مي باشد.