آیین نامه های دانشجویان

دستور العمل اجرائي امتحان جامع علوم پايه پزشكي ، داروسازي، دندانپزشكي و پيش كارورزي اسفند 1397

مستندات آزمون صلاحیت بالینی 98-97
آیین نامه حضور و غیاب 98-97
شرح وظایف کارورزان 98-97
شرح وظایف کارآموزان 98-97
برنامه جدید دوره پزشکی عمومی
آیین نامه  دوره دکتری عمومی پزشکی مصوب شصت و هفتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی 
در خصوص امکان تحصیل هم زمان در رشته (MBA)
آیین نامه جدید استعداد درخشان (96)
آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته(95)
آیین نامه استعداد درخشان (95)
آیین نامه جشنواره دانشجوی نمونه(94)
شیوه نامه اجرایی جشنواره دانشجوی نمونه(94)
آیین نامه پذیرش دانشجو برای دکترای عمومی/دکترای تخصصی داروسازی(94)
آیین نامه ارزیابی کارورزی(94)
آئین نامه ارزیابی صلاحیت بالینی پایان کارورزی دوره دکترای پزشکی عمومی(94)
آیین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی در 13 فصل
آیین نامه انتخاب دانشجوی نمونه سال 91
آیین نامه  کمیسیون موارد خاص
آیین نامه کار دانشجویی
آیین نامه استعدادهای درخشان
ضوابط مهمانی و انتقالی دانشجویان
آئین نامه استاد مشاور
آئین نامه کمیته های منطقه ای دانشگاه های علوم پزشکی کشور
آیین نامه تحصیلات آموزشی دانشجویان شاهد وایثارگر