سمینار،همایش کنگره

کنفرانس مسمومیت ها و فارماکوویژیلانس

تاریخ برگزاری :     3 /8/1397   ساعت :   ( 8 الي 13 )

مکان : سالن اجتماعات شهید بابایی دانشگاه (صدور گواهی منوط به حضور فعال در طول اجرای برنامه خواهد بود)

با اعطای امتیازآموزش مداوم به :  پزشکان عمومی - داروسازی -     دکترا بهداشت باروری - کارشناسی ارشد  ، کارشناسی وکاردانی مامایی –کارشناسی ارشد ،کارشناسی و کاردانی پرستاری – کارشناسی ارشد ،کارشناسی و کاردانی اتاق عمل – کارشناسی ارشد بیهوشی-  کارشناسی و کاردانی فوریتهای پزشکی

ثبت نام فقط از طريق سامانه آموزش مداوم به آدرس : ( VCE.qums.ac.ir   قسمت سامانه ها )

شماره حساب  :    43527206   با نک رفاه شعبه علوم پزشکی ( ارائه فيش بانكي جهت شركت در برنامه  الزامي مي باشد )    

                                                       

                                    دفتر آموزش مداوم دانشگاه