سمینار،همایش کنگره

کنفرانس عفونت های پریناتال

تاریخ برگزاری : 25/7/97        ساعت :   ( 8 الي 13 )

مکان : سالن همایش بیمارستان کوثر(صدور گواهی منوط به حضور فعال در طول اجرای برنامه خواهد بود)

با اعطای امتیازآموزش مداوم به : متخصص زنان و زایمان–متخصص  بیماریهای عفونی و گرمسیری – دکترا بیولوژی تولید مثل -  دکترا بهداشت باروری –دکترا مامایی- کارشناسی ارشد مامایی  ، کارشناسی مامایی –کاردانی مامایی

ثبت نام فقط از طريق سامانه آموزش مداوم به آدرس : ( VCE.qums.ac.ir   قسمت سامانه ها )

شماره حساب  :    43527206   با نک رفاه شعبه علوم پزشکی ( ارائه فيش بانكي جهت شركت در برنامه  الزامي مي باشد )    

                                                                

                                    دفتر آموزش مداوم دانشگاه