اطلاعیه
ابلاغ آقای دکتر سیدمحسن ضمیر به عنوان مدیر گروه روانپزشکی