اطلاعیه
ابلاغ مصوبه قبولی در آزمون علمی صلاحیت بالینی بعنوان شرط فراغت از تحصیل دوره دکترای پزشکی بالینی