اطلاعیه
قابل توجه شرکت کنندگان در آزمون پذيرش دوره هاي تكميلي تخصصي (فلوشيپ)

بدينوسيله به اطلاع كليه متقاضيان ثبت نام جهت شركت در آزمون پذيرش دوره هاي تكميلي تخصصي (فلوشيپ) خرداد ماه 1399 رسانيده مي شود مراحل ثبت نام اينترنتي به مدت 5 روز از روز شنبه مورخ 1398/12/03 تا ساعت 24 روز چهارشنبه مورخ 1398/12/07 تمديد گرديده است.