اخبار اسلایدی
نشست اعتبار بخشی برنامه آموزش پزشکی عمومی و دستیاران بالینی با حضور مدیران گروه های پایه و بالینی در دانشکده علوم پزشکی قزوین برگزار شد

1398/12/10 شنبه

در سوم اسفند 1398 نشست اعتبار بخشی برنامه آموزش پزشکی عمومی و دستیاران بالینی در سالن ابن سینای دانشکده پزشکی برگزار شد .

 در این نشست مورد نقاط قوت و ضعف دانشکده پزشکی در ارزیابی دانشکده توسط ارزیابان وزارت بهداشت مجدداً به اطلاع گروه ها رسانده شد و از آنان خواسته شد تا نقاط قوت را ارتقاء بخشند و نقاط ضعف را در گروه تحت مدیریت خود برطرف نمایند.

مهمترین نکاتی که یادآوری گردید در مورد تدوین طرح درس و طرح دوره ها و استفاده از لاگ بوک در آموزش و ارزشیابی استاژرها و کارورزها بود

همچنین به مدیران گروهها اعلام گردید که بر اساس دستور وزارت بهداشت خودارزیابی آموزش دستیاران بالینی و کارشناسی ارشد علوم پایه باید انجام گردد.