برگزاری آزمون دانشجویان پزشکی با رعایت کلیه موازین و پروتکل های بهداشتی

آزمون درس مقدمات بیماریهای غدد در روز 14 تیر 1399 در کلاسهای دانشکده پزشکی برای 122 تن از دانشجویان واجد شرایط برگزار شد.

این آزمون با رعایت کلیه موازین و مقررات بهداشتی و همچنین فاصله گذاری اجتماعی مناسب با تهویه کافی برگزار گردید.

در این آزمون دکتر نوید محمدی، معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ، معاونین آموزشی دانشگاه و مسئول آموزش دانشکده و مراقبین دانشکده حضور داشتند.

لازم به توضیح است در همان روز آزمون درس گوارش نظری با اهمیت به پروتکل های بهداشتی در مرکز آزمون الکترونیکی دانشگاه با حضور مسئول آموزش و مراقبین دانشکده پزشکی برگزار گردید.