رویدادهای علمی
برگزاری کارگاههای آموزشی و پژوهشی در سایت دانشکده پزشکی قزوین

برگزاری کارگاههای آموزشی و پژوهشی توسط اساتید و دانشجویان دانشکده پزشکی از 26 فروردین 1398 لغایت 19 آذر 1398 در سایت دانشکده پزشکی برگزار شد.

لازم بذکر است این کارگاهها طبق ضوابط و مقررات آموزشی زیر نظر معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده پزشکی برگزار می گردد و در پایان دوره به افراد شرکت کننده در این کارگاهها گواهی دوره اهدا خواهد شد.