اطلاع رسانی تحصیلی دوران کرونا

بازه زمانی ارزشیابی استاد در نیمسال اول 1400-1399

    به استحضار میرساند بازه زمانی ارزشیابی استاد توسط دانشجویان در نیمسال اول تحصیلی 1400-1399 از تاریخ 99/9/06 لغایت 99/10/30 در سامانه سما تعریف میگردد.