اطلاع رسانی تحصیلی دوران کرونا

اطلاعیه برگزاری آزمون صلاحیت بالینی
با توجه به برگزاری آزمون صلاحیت بالینی در تاریخ 11 دی ماه 99 به اطلاع آن دسته از کارورزان واجد شرایط  آزمون صلاحیت بالینی که  6 ماه از شروع دوره کارورزی شان می گذرد  می رساند حداکثر تا تاریخ 18 آذر 99 جهت ثبت در خواست خود به دبیرخانه دانشکده پزشکی مراجعه فرمایند.
لازم به ذکر است درخواست های پس از تاریخ مذکور قابل بررسی برای این دوره نمی باشد.

 
آموزش دانشکده پزشکی