اطلاع رسانی تحصیلی دوران کرونا

اطلاعیه دانشجویان پزشکی واجد شرایط آزمون پیش کارورزی اسفند ماه
بدین وسیله به استحضار می رساند آخرین جلسه معاونت پژوهشی در خصوص ثبت عنوان پایان نامه دانشجویان پزشکی واجد شرایط آزمون پیش کارورزی اسفند ماه سال جاری در تاریخ 30 دی ماه 1399 برگزار می گردد و دانشجویانی که تا این تاریخ نسبت به ثبت عنوان پایان نامه خود اقدام ننمایند حق شرکت در آزمون پیش کارورزی اسفند 1399 را نخواهند داشت.