مدیر پژوهش دانشکده
  نام و نام خانوادگی : خانم پروین یخچالیها 
  محل تحصیل   دانشگاه  شیراز: 
 
 رشته تحصیلی: بیولوژی
 پست الکترونیک : Qmsr@qums.ac.ir   
 
 شماره تماس
3336001-3104   :
شرح وظایف