فرآیندهای اداری آموزش
فرایند حضور و غیاب 98
فرایند فارغ التحصیلی 98
فرایند کارورزی98
فرایند مرخصی تحصیلی 98
فرآیند آزمون پیش کارورزی 98
فرآیند برنامه ریزی دروس دوره پزشکی98
فرآیند صدور کارت دانشجویی 98
فرآیند میهمانی و انتقالی 98

 فرآیند دوره کارورزی
فرآیند پیش کارورزی
فرایند فارغ التحصیلی دانشجویان پزشکی   
فرایند آزمون صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی

فرایندانتقالی دانشجواز سایر دانشگاهها 95
فرایند میهمـــانی دانشجواز سایر دانشگاهها95
فراینداعلام نمرات دانشجو95
فرایند انتقالی دانشجو95
فرایندانصراف از تحصیل دانشجو95
فرایند ثبت نام دانشجودر دانشکده95
فرایند حذف و اضافه دروس95
فرایندحضور و غیاب دانشجو95
فرایندمرخصی تحصیلی دانشجو95
فرایند میهمـــانی دانشجو95
فرآیند تکمیل فرم دانشجویان فارغ التحصیل متقاضی ادامه تحصیل در خارج از کشور