هیات رئیسه دانشکده

رئیس اعضاء صورتجلسات زمان تصمیمات

دکتر امیرمحمد کاظمی فر

دکتر احسان عالی معاون آموزشی علوم پایه دانشکده
دکتر بنفشه آراد معاون آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشکده
دکتر مهناز عباسی  معاون پژوهشی دانشکده
دکتر مرضیه بیگم خضری معاون فرهنگی دانشکده 
آقای سعید عمویی معاون اداری و مالی دانشکده
دکتر زهره یزدی مدیر محترم دفتر توسعه آموزش دانشکده
دکتر بابک رحمانی مسئول امور هیات علمی دانشکده
خانم زهرا سادات باقی مسئول اداره آموزش
 97/2/9

 


 ماهی یکبار