ارتباط با دانشکده
آدرس : قزوین - بلوار شهید باهنر - دانشگاه علوم پزشکی قزوین - دانشکده پزشکی
کد پستی : 59811-34197

تلفن : (-33336001) (28) (98+)

پست الکترونیک : medicine@qums.ac.ir

فاکس: (33324970)(28) (98+)

 آدرس اینستاگرام دانشگاه