شوراها
 
  نام شورا تصمیمات توضیحات
آموزشی تصمیم گیری در خصوص دانشجویان ،گروهها آموزشی ،برنامه های آموزشی،... اعضاء
پژوهشی در مورد پایان نامه های دستیاری، پایان نامه های دانشجویی ، طرح های تحقیقاتی و نامه های مهمی که باید درمورد آنها تصمیماتی اتخاذ شود اعضاء
نقل و انتقالات بررسی و تصمیم گیری درخواستهای انتقالی ،جابجایی و میهمانی دانشجویان اعضاء
ترفیع پایه بررسی مدارک آموزشی ،پژوهشی و اجرایی و محاسبه امتیاز و تصمیم گیری در خصوص ترفیع پایه سالیانه  اعضاء
تحول اداری بررسی فرایندهای اداری و تشخیص نقاط چالش برانگیز
اصلاح فرایندها بر اساس مشکلات به وجود آمده در این عملکرد
تدوین استراتژیها و راه اندازی سیستم های نوین به خصوص نرم افزارهای جدید اداری
اعضاء
تحصیلات تکمیلی
علوم پایه / تخصصی
تاسیس رشته های جدید کارشناسی ارشد و بالینی
- برگزاری آزمونهای کارشناسی ارشد سنجش وزارت بهداشت
- برگزاری آزمون ارتقاءدستیاری و درون بخشی
- انجام کلیه امور مربوط به دانشجویان کارشناسی ارشد و دستیاری از بدو ثبت   نام و پذیرش تا فراغت از تحصیل
- انجام کلیه امور مربوط به اطلاعات به سیستم سماء اپراتوری،بایگانی،امتحانات و.... به طور مستقل در واحد
اعضاء
جذب اعضای هیات علمی بررسی تقاضای بورس ،تعهد خدمت اعضاء
ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی انتخاب اعضای هیات علمی اصلح از بین متقاضیان جذب و همچنین تبدیل وضعیت استخدامی و ایجاد وحدت رویه در امور استخدام اعضای هیات علمی دانشگاه را عهده می باشد اعضاء
تحقیقات دانشجویی بررسی داوری و تصویب طرح های تحقیقاتی دانشجویی به صورت پروپوزالهای تحقیقاتی و یا گزارشات خاتمه طرح ها  بررسی و تایید اعزام دانشجویان به کنگره های مختلف اعضاء
شورای مشارکت اخد و بررسی و تصمیم گیری در رابطه با پیشنهادات کارکنان  دادن امتیاز مربوطه و ارسال به نظام مشارکت دانشکده اعضاء