معرفی معاون اموزشی بالینی
 
نام و نام خانوادگی:  دکتر بنفشه آراد
محل تحصیل :
       دانشگاه شهید بهشتی تهران
رشته تحصیلی:
     
 فوق تخصص کلیه کودکان

خلاصه فعالیتهای پژوهشی در سامانه پژوهان
خلاصه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
 
شرح وظایف
شماره تماس:   02833330534
پست الکترونیک:  b.arad@qums.ac.ir
فرم درخواست ملاقات معاون آموزشی دانشکده
پیگیری درخواست ملاقات
نشانی:مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین -دانشکده پزشکی شهید  بابایی- طبقه دوم انتهای راهرو سمت راست