معرفی معاون اموزشی بالینی
 
نام و نام خانوادگی:  دکتر سیامک یعقوبی
محل تحصیل :
       فلوشیپ: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
         تخصص: دانشگاه علوم پزشکی قزوین
        پزشکی عمومی: دانشگاه علوم پزشکی تبریز

رشته تحصیلی:
     
 متخصص بیهوشی -فوق تخصص مراقبتهای ویژه

خلاصه فعالیتهای پژوهشی در سامانه پژوهان
خلاصه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
 
شرح وظایف
شماره تماس:   02833330534
پست الکترونیک:  syaghoubi@qums.ac.ir
فرم درخواست ملاقات معاون آموزشی دانشکده
پیگیری درخواست ملاقات
نشانی:مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین -دانشکده پزشکی شهید  بابایی- طبقه دوم انتهای راهرو سمت راست