معرفی معاون اداری مالی

 
نام و نام خانوادگی :
 محمد هاشم کیائی
محل تحصیل : علوم پزشکی زنجان
  رشته تحصیلی: کارشناس پرستاری وکارشناسی ارشد روابط بین الملل
 سوابق اجرایی :   مدیر مرکز اموزشی درمانی قدس
                                   مدیر مرکز آموزشی درمانی ولایت
                                   مدیر مرکز آموزشی درمانی بوعلی

 
خلاصه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
      شرح وظایف

پست الکترونیک معاون اداری مالی :   m.kiaei@qums.ac.ir

شماره تماس:  33336001-3107 
پست الکترونیک دفتر معاونت: Qmsa@qums.ac.ir
نشانی:مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین -دانشکده پزشکی شهید بابایی-طبقه دوم  راهرو سمت چپ