معرفی معاون اداری مالی
 نام و نام خانوادگی : سعیدعمویی
محل تحصیل : 
  رشته تحصیلیکارشناسی حقوق
 سوابق اجرایی :   معاون اجرایی مرکز آموزشی درمانی مستقل ولایت
                                   
                                   

 
خلاصه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی

      شرح وظایف

پست الکترونیک معاون اداری مالی :   

شماره تماس:  33336001-3107 
پست الکترونیک دفتر معاونت: Qmsa@qums.ac.ir
نشانی:مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین -دانشکده پزشکی شهید بابایی-طبقه دوم  راهرو سمت چپ