حسابداری

* نام و نام خانوادگی سمت رشته و مدرک تحصیلی شماره داخلی پست الکترونیک شرح وظایف

خانم بتول امینی

مدیر امور مالی

حسابداری -کارشناسی

3120

medicine@qums.ac.ir

خانم حمیده محمدی

حسابدار

حسابداری-کارشناسی 3121 medicine@qums.ac.ir
خانم زینب میر حسینی حسابدار حسابداری-کارشناسی 3121 medicine@qums.ac.ir