کارگزینی

* نام و نام خانوادگی سمت رشته و مدرک تحصیلی شماره داخلی پست الکترونیک شرح وظایف
مریم رحمانی مسئول  کرگزینی کارشناسی ارشد-میکروبیولوژی 3103 Qmsa@qums.ac.ir