بایگانی

نام و نام خانوادگی سمت رشته و مدرک تحصیلی شماره داخلی پست الکترونیک شرح وظایف

 خانم زهرا دولتی

مسئول بایگانی لیسانس 3119

medicine@qums.ac.ir