اموال

نام و نام خانوادگی سمت رشته و مدرک تحصیلی شماره داخلی پست الکترونیک شرح وظایف

 سید اولیا رحمانی

امین اموال

آمار -فوق دیپلم

3124

medicine@qums.ac.ir