خدمات

* نام و نام خانوادگی سمت رشته و مدرک تحصیلی شماره داخلی پست الکترونیک شرح وظایف
غلامحسن احمدی مسئول خدمات دیپلم 3118

medicine@qums.ac.ir