کارپردازی

نام و نام خانوادگی سمت رشته و مدرک تحصیلی شماره داخلی پست الکترونیک شرح وظایف

آقای محمد رضا پور

کارپرداز مدیریت -کارشناسی 3123

medicine@qums.ac.ir