مسئول دفتر
 
نام و نام خانوادگی : خانم ناهید ذوالقدر
رشته تحصیلیدیپلم
شماره تماس :  33336001-3100  
پست الکترونیک دفتر ریاست:Qmsd@qums.ac.ir 
 شرح وظایف
نشانی:مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین -دانشکده پزشکی شهید بابایی-طبقه اول انتهای راهرو سمت راست