روابط عمومی
 
نام و نام خانوادگی : آقای ابوالفضل فرهمند مهر
رشته تحصیلی: دیپلم
شماره تماس :  33336001-3149    
پست الکترونیک روابط عمومی:medicine_pr@qums.ac.ir
شرح وظایف
نشانی:مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین -دانشکده پزشکی شهید بابایی-طبقه همکف- سمت راست