معرفی معاون پژوهشی
نام و نام خانوادگی : دکتر مهناز عباسی              
رشته تحصیلی: فوق تخصص روماتولوژی
محل تحصیل : علوم پزشکی مشهد
 شماره تماس:   33239252
پست الکترونیک دفتر معاونت پژوهشی:  Qmsr@qums.ac.ir  
نشانی:مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین -
دانشکده پزشکی شهید بابایی-طبقه دوم اتاق شماره201