شناسه استاندارد بین المللی کتابخانه دانشکده پزشکی(شابکا) :   IR-202110004
اخبار
  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=428d6ddc-86fb-420b-8006-3d80e6569b01

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=491e6e1a-32ff-4372-9b44-94b1032d17b5

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=202eed12-cd96-4666-9058-df79cd46b71c

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=8f05042e-bbd6-4825-95f0-8cf3c2c69041

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=a39eb116-0847-4fba-8f80-65e0049e9e92

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=aee418c9-f680-4143-aa5a-6069b9fb2419

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=8cc988ed-bd8f-4a6e-bdb6-f37e4d366201

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=71d2a6d2-1600-4458-b136-60ade43662ff

سامانه های نوپا
                    
                           
مخزن کتابخانه از شنبه تا چهارشنبه از  ساعت 8  الی 15  
سالن های مطالعه خواهران و برادران از ساعت 7:30 الی 22