کارکنان دانشکده پزشکی
نام و نام خانوادگی
نوع استخدام
سمت
واحد
شماره تماس داخلی
شرح وظایف
رسمی
مسئول آموزش
آموزش
3101

رسمی
کارشناس  EDO
EDO
3110
رسمی
مسئول اموال
اموال
3123
رضا شفیع خانی
رسمی
کارشناس
دفتر نهاد رهبری
2300
رسمی
کارشناس آزمایشگاه
آزمایشگاه 
انگل شناسی
3142
رسمی
کارشناس  EDO
EDO
3110
رسمی
کارشناس آزمایشگاه
آزمایشگاه فیزیک پزشکی
3163
رسمی
کارشناس آزمایشگاه
آزمایشگاه میکروب شناسی
3167
رسمی
کاردان کتابخانه
کتابخانه
3127
رسمی
کمک کارشناس 
امور هیات علمی
2332
رسمی
کارشناس
 
معاونت فرهنگی
3102
رسمی
کارشناس آزمایشگاه
آزمایشگاه فیزیولوژِی
3153
رسمی
مدیر
امور پژوهش
پژوهش
3105
رسمی
کاردان
کتابخانه
3125
رسمی
کارشناس
پژوهش
پژوهش
3104
رسمی
عامل مالی دانشکده
حسابداری
3120
زینب میرحسینی رسمی کارشناس حسابداری حسابداری 3121
 همایون بابا اولادی رسمی پزشک عمومی امور هیات علمی
رسمی
کارشناس آزمایشگاه
آزمایشگاه میکروب شناسی
3167
رسمی
کارشناس
آموزش
آموزش
3112
رسمی
کارشناس
آموزش
آموزش
3112
رسمی
کارشناس
آزمایشگاه
آزمایشگاه علوم تشریح
3138
طرحی
کارشناس
آموزش تحصیلات تکمیلی
تحصیلات تکمیلی
3107
پیمانی
کارشناس 
آموزش
آموزش
3109
پیمانی
کارشناس
آزمایشگاه
آزمایشگاه میکروب شناسی
3167
پیمانی
متصدی امور دبیرخانه
دبیرخانه
3126
پیمانی
مسئول کتابخانه
 کتابخانه
3126
مریم رحمانی قراردادی مسئول کارگزینی  کارگزینی 3122
پیمانی
کارشناس آزمایشگاه
آزمایشگاه بافت شناسی
3136
قراردادی
متصدی امور دفتری
دفتر ریاست
3100
قراردادی
کارشناس رایانه
سایت
3116
قراردادی
متصدی امور بایگانی
بایگانی
3119
ناهید ذوالقدر
قراردادی
کمک کارشناس
تحصیلات تکمیلی
پزشکی و مولکولی
3108
قراردادی
کارشناس
تحصیلات تکمیلی
تحصیلات تکمیلی
3106
قراردادی
کارپرداز
کارپردازی
3123
قراردادی
متصدی امور دفتری
رابط روابط عمومی
پزشکی اجتماعی سمعی بصری
3149
افضل کرباسی
قراردادی
متصدی امور دفتری
اساتید مشاور
3155
قراردادی
کارشناس آزمایشگاه
آزمایشگاه فارماکولوژی
3156
قراردادی
کارشناس 
حسابداری
حسابداری
3121
نسرین ابراهیمی طرحی کارشناس آموزش آموزش 3108
نرگس دهقان نژاد طرحی کارشناس آزمایشگاه آزمایشگاه بیوشیمی 3131
محدثه رحمانی طرحی کارشناس آزمایشگاه آزمایشگاه بیوشیمی 3131
معصومه روزبه رسمی کارشناس آزمایشگاه آزمایشگاه میکروبیولوژی 3167
اکبر طباخ قزوینی قراردادی خدمات آبدارخانه 3130
محمد ابراهیم آقاجانی
قراردادی
خدمات
 پزشکی اجتماعی
2328
غلامحسن احمدی
قراردادی
مسول خدمات
دبیرخانه
3118
سید ابوتراب قوامی
قراردادی
خدمات
کتابخانه سایت
3130
عباسعلی توسلی
قراردادی
خدمات
 آزمایشگاه علوم تشریح
3138
حمدالله باقری
قراردادی
خدمات
 آزمایشگاه انگل شناسی
3142
محسن یولچیخانی
قراردادی
خدمات
آزمایشگاه میکروب شناسی 
3166
قربان دهقان پور
قراردادی
خدمات
 آزمایشگاه فارماکولوژی
3156
عارف غیبی پور
قراردادی
خدمات
آزمایشگاه پاتولوژی
3164
حسن اصلی بیگی
قراردادی
خدمات
دانشکده پزشکی
3128