محتوای صفحه داخلی
نام و نام خانوادگی:  دکتر احسان عالی
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی ایران
 رشته تحصیلی: دکترای تخصصی فارماکولوژی
خلاصه فعالیتهای پژوهشی در سامانه پژوهان
خلاصه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
 شرح وظایف 
شماره تماس:   
02833330534
پست الکترونیک:  e.aali@qums.ac.ir
فرم درخواست ملاقات معاون آموزشی دانشکده
پیگیری درخواست ملاقات
نشانی
:مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین -دانشکده پزشکی شهید بابایی- طبقه دوم انتهای راهرو سمت راست -معاونت آموزشی علوم پایه