سامانه آموزش مجازی نوید

راهنمای سامانه آموزش مجازی نوید

 نحوه ورود به سامانه آموزش مجازی دانشگاه (سامانه نوید):

      https://qumsnavid.vums.ac.ir
    نام کاربری: email.com@شماره دانشجویی
    رمز عبور در اولین ورود به سامانه : 123456

راهنمای سامانه نوید - قسمت اول
راهنمای سامانه نوید - قسمت دوم
راهنمای سامانه نوید - قسمت سوم
راهنمای سامانه نوید - قسمت چهارم
راهنمای سامانه نوید - اساتید
راهنمای سامانه نوید - دانشجویان
راهنمای سامانه نوید -دانشجویان