اسامی کارکنان بازنشسته دانشکده

  

آقای رضا آجودانی
تاریخ بازنشستگی:
95/07/01
آقای بهروز خداوردی
تاریخ بازنشستگی:
95/07/01
خانم نیره هدایتی
تاریخ بازنشستگی :
96/08/01
آقای خسروشاهی
تاریخ بازنشستگی :
97/06/01

خانم محترم آدینه
تاریخ بازنشستگی :
96/06/01

خانم مرضیه جهانشاهی
تاریخ بازنشستگی :
96/09/01