راهبرد مشارکت الکترونیک

این دانشگاه کلیه مقررات صادره خود را اعم از بخشنامه ها، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی و ... پیش از ابلاغ به مدت دو هفته از طریق درگاه الکترونیک خود در معرض نقد عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی نسبت به اصلاح و سپس ابلاغ اقدام نماید.

فرم ارائه پیشنهادات مردمی به خدمات دانشکده:
 

  

سامانه نظام پیشنهادات کارکنان دانشگاه علوم پزشکی :